แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์
- ลูกค้าใหม่สมัครเข้าใช้งาน และเข้าใช้งานได้ทันทีไม่ต้องเช็คอีเมลค่ะ สมัครใช้งานคลิกที่นี่ ..
- กดดูตัวอย่างชีทได้ที่เมนูแว่นขยาย (สีฟ้า)
- ชีทที่พร้อมจัดจำหน่ายและส่งจะเป็นสีเขียวมีทั้งวิชากฎหมายและวิชาเลือกค่ะ
ไอวี่ชีทกฎหมายที่เปิดจำหน่าย โทรสอบถาม: 064-952-2266
LAW1101(2)หลักกฎหมายมหาชน [LAW1001] ดูตัวอย่างรูปเล่ม [259.-]
LAW1102(2)หลักกฎหมายเอกชน [LAW1002] ดูตัวอย่างรูปเล่ม [239.-]
LAW1103(3)นิติกรรมสัญญา [LAW1003] ดูตัวอย่างรูปเล่ม [275.-]
LAW1106(3)ประวัติศาสตร์กฎหมายไทยฯ [LAW4062] ดูตัวอย่างรูปเล่ม [279.-]
LAW2101(3)ทรัพย์ [LAW2001] ดูตัวอย่างรูปเล่ม [269.-]
LAW2102(3)หนี้ [LAW2002] ดูตัวอย่างรูปเล่ม [275.-]
LAW2103(2)ละเมิด [LAW2003 3 นก.] ดูตัวอย่างรูปเล่ม [245.-]
LAW2104(3)กฎหมายรัฐธรรมนูญฯ [LAW2004 ] ดูตัวอย่างรูปเล่ม [269.-]
LAW2105(2)ซื้อขาย ฯ [LAW2005] ดูตัวอย่างรูปเล่ม [245.-]
LAW2106(3)กฎหมายอาญา 1 [LAW2006] ดูตัวอย่างรูปเล่ม [249.-]
LAW2107(2)กฎหมายอาญา 2 [LAW2007] [269.-]
LAW2108(2)เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ ฯ [LAW2008] [245.-]
LAW2109(2)ยืม ฝากทรัพย์ฯ [LAW2009] [239.-]
LAW2110(2)ค้ำประกัน ฯ [LAW2010] [269.-]
LAW2111(2)ตัวแทน นายหน้า[LAW2011] [239.-]
LAW2112(2)ประกันภัย [LAW2012] [245.-]
LAW2113(2)ตั๋วเงิน [LAW2013] [245.-]
LAW3101(2)กฎหมายอาญา 3 [LAW3001] [269.-]
LAW3102(2)ห้างหุ้นส่วน บริษัท ฯ [LAW3002] [245.-]
LAW3103(3)ครอบครัว [LAW3003] [269.-]
LAW3104(2)พระธรรมนูญศาลยุติธรรม [LAW3004] [239.-]
LAW3105(3)วิธีพิจารณาความแพ่ง 1 [LAW3005] [289.-]
LAW3106(3)วิธีพิจารณาความอาญา 1 [LAW3006] [289.-]
LAW3107(2)วิธีพิจารณาความแพ่ง 2 [LAW3007] [259.-]
LAW3108(2)วิธีพิจารณาความอาญา 2 [LAW3008] [259.-]
LAW3109(2)มรดก [LAW3009] [245.-]
LAW3110(2)กฎหมายล้มละลาย [LAW3010] [269.-]
LAW3112(3)กฎหมายปกครอง [LAW3012] [289.-]
LAW4101(2)กฎหมายภาษีอากร [LAW4001] [275.-]
LAW4102(2)ว่าความ ฯ [LAW4002] [275.-]
LAW4103(3)รวปท.คดีเมือง [LAW4003] [259.-]
LAW4104(2)กฎหมายแรงงาน ฯ [LAW4004 3 นก.] [269.-]
LAW4105(2)จรรยาบรรณนักกม. [LAW4005] [245.-]
LAW4106(3)รวปท.คดีบุคคล ฯ [LAW4006] [259.-]
LAW4107(2)นิติปรัชญา [LAW4007] ดูตัวอย่างรูปเล่ม [319.-]
LAW4108(2)กฎหมายที่ดิน [LAW4008] [245.-]
LAW4109(2)ทรัพย์สินทางปัญญา [LAW4009] [255.-]
LAW4110(2)การค้าระหว่างประเทศ [LAW4010] [255.-]
ไอวี่ชีทวิชาเลือกที่เปิดจำหน่าย
RAM1103ชีทภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในการทำงาน - เปิดจำหน่าย 16 ม.ค. 66 [139.-]
RAM1103ชีทภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในการทำงาน + ไอวี่เทส - เปิดจำหน่าย 16 ม.ค. 66 [159.-]
RAM1103ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในการทำงาน (เฉพาะไอวี่เทส) - เปิดจำหน่าย 16 ม.ค. 66 [49.-]
RAM1111ชีทภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน - เปิดจำหน่าย 16 ม.ค. 66 [229.-]
RAM1111ชีทภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน + ไอวี่เทส - เปิดจำหน่าย 16 ม.ค. 66 [249.-]
RAM1111ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน (เฉพาะไอวี่เทส) - เปิดจำหน่าย 16 ม.ค. 66 [69.-]
RAM1301ชีทความรู้คู่คุณธรรม - เปิดจำหน่าย 1 ม.ค. 66 [129.-]
RAM1301ชีทความรู้คู่คุณธรรม + ไอวี่เทส - เปิดจำหน่าย 1 ม.ค. 66 [149.-]
RAM1301ความรู้คู่คุณธรรม (เฉพาะไอวี่เทส) - เปิดจำหน่าย 1 ม.ค. 66 [49.-]
SCI1003วิทยาศาสตร์ทั่วไป [149.-]